Додати фірму
Додати акціюПодати оголошення

ГОЛОВНА - Пошук по категорії - CF 56 Metal Зміцнююче полімерцементне покриття-топінг для промислових підлогCF 56 Metal Зміцнююче полімерцементне покриття-топінг для промислових підлог

CF 56 Metal Зміцнююче полімерцементне покриття-топінг для промислових підлог
Ceresit - Хенкель Баутехнік (Україна)
Ceresit - Хенкель Баутехнік (Україна)

Телефон фірми:
(044) 490-51-20; 0-800-308-405

Регіон:
Україна

Ціна:

КАТЕГОРІЯ
Будівельні суміші

ПІДКАТЕГОРІЯ
Суміші для підлоги

CF 56 Metal Зміцнююче полімерцементне покриття-топінг для промислових підлог

ВЛАСТИВОСТІ

міцність на стиск більше 75 МПа

висока стійкість до стираності

висока стійкість до масел та жирів

висока удароміцність

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ceresit CF 56 Metal — готова до застосування суха суміш на основі високоактивного цементу, фракціонованих кварцових наповнювачів, модифікуючих добавок, пігментів.

Ceresit CF 56 Metal застосовується для улаштування моноліт- них промислових підлог, що піддаються значним механічним навантаженням у складах, гаражах, виробничих приміщен- нях, авіаційних ангарах, гідроелектростанціях, на дорожніх покриттях і т. д.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Товщина бетонної основи визначається в залежності від про- ектних навантажень, фізико-механічних властивостей ґрунтів та будівельних матеріалів, що застосовуються, відповідно до вимог  СНиП  2.03.13-88,  СНиП  3.04.01-87,  ДБН  В.2.6-22-2001, каталогу «Проектування та улаштування підлог», а та- кож вказівок цього технічного опису.

Для забезпечення експлуатаційних властивостей підлоги бе- тонна основа повинна містити 300–350 кг/м3 портландце- менту марки М500 чи М400 та мати марочну  міцність  на стиск 30 МПа (клас бетону В25). Осідання конуса бетонної суміші повинне складати 15–17 см, а водоцементне відно- шення має бути у межах 0,5–0,55.

Пластифікуючі добавки в бетонній суміші можуть використо- вуватися лише після того, як буде перевірено їхній вплив на твердіння бетону та інші його властивості. Не рекомендується застосування добавок, що сповільнюють процес тужавлення і твердіння бетонної суміші. Товщина шару бетону повинна бу- ти не менше 100 мм. Бетон після укладання в «карти» ущіль- нюється вібраторами та вирівнюється за допомогою вібро- рейки чи гладилок з довгими ручками. Надлишок води, що виступила на поверхню, необхідно видалити резиновим скребком. Варто пам’ятати, що залежно від умов твердіння бетонної суміші (висока температура повітря, вітер, протяги) швидкість тужавлення та втрати вологи з бетонної суміші мо- же значно змінюватися. У зв’язку з цим при виникненні труд- нощів із затиранням покриття-топінгу слід внести корективи у склад бетонної суміші шляхом зміни марки цементу, водоце- ментного відношення, гранулометричного складу наповню- вачів.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Нанесення першого шару

Нанесення зміцнювача-топінгу виконується з допомогою спеці- альних візків-дозаторів чи вручну. Коли бетон затвердіє настіль- ки, щоб глибина слідів від взуття на поверхні не перевищувала 3–4 мм, слід розсипати 2/3 кількості суміші Ceresit CF 56 Metal рівномірно по поверхні бетону. Як тільки розсипана суха суміш потемніє, ввібравши вологу з основи та утворивши рівномірно зволожену поверхню, її необхідно затерти. Для цього можуть застосовуватися затиральні машини із суцільними сталевими дисками, але при цьому слід упевнитися, що бетонна основа має достатню щільність та стійкість до вібрації від машин, ос- кільки це може призвести до водовідділення та надмірного зво- ложення поверхні.

Нанесення другого шару

Одразу ж після завершення затирання першого шару покрит- тя-топінгу слід починати процес розсипання 1/3 кількості сухої суміші, що залишилася, в напрямку, перпендикулярному нане- сенню першого шару. Як тільки матеріал потемніє, затріть по- верхню з допомогою затиральної машини, повністю розподі- ливши вологу на поверхні. У разі укладання в складних умо- вах засипка першого шару повинна здійснюватися тільки з по- ловиною кількості сухої суміші. Потім здійснюється засипка двох окремих шарів, кожен із використанням половини кіль- кості, що лишилася, під прямим кутом один до одного.

Краї ділянок

Особливу обережність та увагу необхідно приділити краям ділянок та кутам, оскільки вони піддаються значному стиранню та зносу. Краї ділянок звичайно укріплюють одним із наступ- них способів:

  1. Одразу ж після вирівнювання свіжого бетону насипте суху суміш вручну з розрахунку 5 кг/м2 смугами шириною 10 см вздовж країв ділянок (тобто 0,5 кг на погонний метр).
  2. Одразу ж після вирівнювання свіжого бетону видаліть шар бетону завглибшки 10 мм по краях. Потім укладіть шорсткий розчин Ceresit CF 56 Metal, перемішавши  його  з  чистою  во- дою. Розчин потрібно ущільнити до повного об’єднання з бе- тоном основи.

Посилені таким чином ділянки в подальшому будуть зміцнені в процесі  затирання  фінішного  шару.

Увага!

Затирання зміцнювача-топінгу у важкодоступних місцях слід виконувати вручну з допомогою дерев’яних чи металевих те- рок. Кінцеве шліфування затертої поверхні здійснюється за- тиральними машинами з лопатями, які дають можливість от- римати високу гладкість і глянцевість фінішного покриття-то- пінгу. При цьому потрібно слідкувати за правильним вибором кута атаки лопатей та швидкості їх обертання для того, щоб уникнути зривання свіжого покриття-топінгу. Затирання зміц- нювача-топінгу важливо зробити до того, як він почне тужаві- ти. До висохлого бетону чи затверділого зміцнювача-топінгу не можна додавати воду, оскільки це може призвести до від- шарування топінгу від бетонної основи.

Не пізніше ніж через 48 годин після нанесення зміцнювача- топінгу слід виконати нарізки деформаційних швів у бетонній підлозі; ширина шва повинна складати 3–5 мм, а глибина —  від 30 мм до 1/2 товщини бетонної плити. Практичний досвід показує,  що  найбільш  оптимальною  є  квадратна  форма «карт» нарізки деформаційних швів із максимальним розмі- ром 6 х 6 м.

ПРИМІТКИ

Роботи слід виконувати при температурі основи від +10 °C до +30 °C та відносній вологості повітря не більше ніж 80%. Усі вищевикладені рекомендації ефективні при температурі +23 °C і відносній вологості повітря 50%.

Для захисту поверхні зміцнювача-топінгу і для догляду за бе- тоном рекомендується виконувати їх покриття спеціальними лаками, що створюють на поверхні плівку, яка здатна утриму- вати необхідну кількість вологи в бетоні для повної гідратації і рівномірного набору міцності.

Не допускається застосування води, оскільки це може негатив- но вплинути на якість покриття (кольорові розводи на поверх- ні, неоднорідність зміцненого шару тощо).

Роботи по нанесенню зміцнювальних покриттів не- обхідно проводити з дотриманням правил техніки безпеки та застосуванням індивідуальних засобів за- хисту — спецодягу (комбінезон), рукавичок, захис- них масок та окулярів.

Суміш Ceresit CF 56 Metal містить цемент і при взаємо- дії з водою дає лужну реакцію, тому при роботі слід захищати очі та шкіру. У разі потрапляння матеріалу на шкіру чи в очі необхідно негайно змити його чис- тою водою. Уникайте вдихання продукту, оскільки це може призвести до подразнення дихальних шляхів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Крім вищевикладеної інформації про застосування продукту, при роботі з ним потрібно керуватися чинними нормативни- ми документами на влаштування підлог. У разі використання матеріалу в інших умовах необхідно самостійно провести ви- пробування чи звернутися за консультацією до виробника.

ЗБЕРІГАННЯ

У фірмовій закритій упаковці в сухих прохолодних примі- щеннях при температурі не нижче +5 °С. При зберіганні слід уникати різких коливань температури та вологості, а також захищати від прямого сонячного світла. Термін зберігання становить 12 місяців від дати виготовлення, вказаної на упа- ковці, при дотриманні рекомендованих умов зберігання.

УТИЛІЗАЦІЯ

Рештки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА

Суміш Ceresit CF 56 Metal фасується в мішки по 25 кг.

ТЕХНІЧНІ   ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад: суміш цементу, фракціонова- них кварцових наповнювачів, органічних модифікаторів, мі- кроволокон та пігментів

Температура застосування суміші: від +10 °С до +30 °С

Допустимі навантаження на покриття:

  • технологічні навантаження: через 7 діб
  • готовність покриття до експлуатації: через 28 діб

Міцність зчеплення з основою(повітряно-сухі умови): не менше 1,5 МПа

Межа міцності на стиск (при В/Т – 0,11 (EN 196))*:

  • через 1 добу: ≈ 20 МПа
  • через 28 діб:≈ 75 МПа

Межа міцності на розтяг при згині (при В/Т – 0,11 (EN 196))*:

  • через 28 діб: не менше 7 МПа

Стираність: 0,3 г/см2

Морозостійкість: не менше 75 циклів

Витрата сухої суміші**: 5 кг/м2

*Продукт відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-126:2011. Допускається переви- щення вказаного значення.

**У кольорових (метод «сухе по мокрому») — витрата не менше 5 кг/м2.

Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові і не можуть слугувати ос- новою для претензій. Продукція торгової марки Ceresit постійно вдосконалю- ється. З цієї причини технічні характеристики можуть бути змінені без поперед- нього сповіщення.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність Ceresit CF 56 Metal вказа- ним технічним характеристикам при виконанні правил транс- портування, зберігання, приготування та нанесення, що наве- дені в цьому технічному описі. Виробник не несе відповідаль- ності за неправильне використання матеріалу, а також за йо- го застосування в інших цілях та умовах, не передбачених цим описом. Із моменту появи цього технічного опису всі по- передні стають недійсними.

Додатковий опис:

www.ceresit.uaПодібні товари/послуги


ОГОЛОШЕННЯ

ГОЛОВНА - Пошук по категорії - CF 56 Metal Зміцнююче полімерцементне покриття-топінг для промислових підлог


Реклама:Реклама:

Технічні рішення

Рекомендації з монтажу мінеральної ізоляції URSA в конструкціях легких перегородок.

Негорюча тепло-, звукоізоляція фасаду: сучасне рішення

Відновлення паркету своїми руками

Вказівки з монтажу теплоізоляції URSA при утепленні каркасних стін (Сталева або дерев'яна конструкція)

Зроби це сам - Реставрація фасаду

Изоляция труб пенопластом (пенополистиролом)

Вказівки з монтажу мінеральної ізоляції URSA у тишарові стіни з облицюванням цеглою.

Як правильно приклеювати паркет

Тепла підлога

Секреты утепления наружных стен - пошаговое руководство

Відео

Устройство наливных полов КНАУФ Флисэстрих

КНАУФ-Трибон

Применение штукатурной смеси КНАУФ МП-75

Штукатурка КНАУФ НР Старт и шпаклевка КНАУФ НР Финиш

Ceresit CX 5 Экспресс-цемент

Применение штукатурной смеси КНАУФ Ротбанд

Монтаж сухой стяжки основания пола КНАУФ-суперпол